ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/๒๕๕7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ (งานพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน) จำนวน 17 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายสุรศักดิ์ เชาวลิต
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางธีรรัตน์ จรรยาเยี่ยม


อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP