ข่าวทั่วไป

คณะเพลงบอกสร้อยหญิง คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดการประกวดเพลงบอกอาชีพรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ซึ่งมีคณะเพลงบอกอาชีพเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ จำนวน ๙ คณะ ปรากฏผลการประกวดเป็นดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงบอกคณะสร้อยหญิง (นางสมใจ ฤทธิอักษร) ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ เพลงบอกคณะประทิ่น (นายประทิ่น สุขจันทร์) ได้รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ เพลงบอกคณะทวี อัศวิน (นายทวี การิจิต) ได้รับถ้วยรางวัลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงบอกคณะเอก เสียงเสนาะ (นายเอก ดำแจ่ม) ได้รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP