มวล.ยินดีต้อนรับ ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานี ศึกษาดูงานส่วนการเจ้าหน้าที่และส่วนสารบรรณฯ