ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลงานร่วมของ ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ได้รับการเผยแพร่ ใน Journal of Cosmology and Astroparticle Physics มี impact factor 6.036

บทความวิจัยเรื่อง Composite ination confronts BICEP2 and PLANCK ของ ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ดร. คัมภีร์ ค้าแหวน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการเผยแพร่ใน Journal of Cosmology and Astroparticle Physics ซึ่งเป็นวารสารที่จัดพิมพ์โดย Institute of Physics (IOP) Publishing ประเทศสหราชอาณาจักร มีค่า ISI Impact Factor 6.036 ซึ่งนับเป็นการตีพิมพ์ที่มี Impact Factor สูงสุดโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปีนี้ และสูงกว่า 62 บทความที่เคยร่วมเผยแพร่โดยคณาจารย์สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทั้งยังใกล้เคียงกับสถิติสูงสุด (6.378) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ทำไว้โดยบทความของ รศ.ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง และคณะ ใน Chemical Communications

ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย เป็นบัณฑิตโครงการ พสวท. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และระดับปริญญาเอกจาก University of Southern Denmark ประเทศเดนมาร์ก เริ่มงานในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่กรกฎาคมปี 2556 ปัจจุบันได้รับทุนนักวิจัยใหม่จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และทุนวิจัยจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

อนึ่ง Journal impact factor คำนวณจากจำนวนครั้งที่บทความในวารสารได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนบทความที่ลงพิมพ์ในวารสารนั้น เป็นค่าที่นิยมใช้เปรียบเทียบมาตรฐานของวารสารวิชาการ ในสาขาวิชาเดียวกัน และประเภทเดียวกัน (Subscribed Journal/Pay-per-view Journal/Open access Journal) ซึ่งนอกจากจำนวนที่เพิ่มขึ้นแล้วบทความของคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีแนวโน้ม impact factor สูงขึ้นด้วย โดยในปีงบประมาณนี้ มี 28 บทความ ที่มี impact factor สูงกว่า 2 (เทียบกับปีที่ผ่านมา มี 18 บทความ) ซึ่งในจำนวนนี้ 13 บทความมี impact factor สูงกว่า 3 สิ่งที่น่าสนใจคือบทความ impact factor สูงเกิน 3 ส่วนใหญ่เป็นผลงานของอาจารย์ใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการร่วมงานกับกลุ่มวิจัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 13 บทความ ที่เผยแพร่ในวารสารที่มี Journal impact factor สูงกว่า 3 และ 2 บทความที่ได้รับการตอบรับลงพิมพ์ ประกอบด้วย

1. Title: Composite ination confronts BICEP2 and PLANCK
Author(s): Khamphee Karwan and Phongpichit Channuie
Source: Journal of Cosmology and Astroparticle Physics
Database: ISI Impact Factor (2012) = 6.036
Volume: 2014 Number: 6 Article number: 045 Published: 2014

2. Title: Heterogeneous Mixed-Lineage Differentiation of Mouse Embryonic Stem Cells Induced by Conditioned Media from A549 Cells
Author(s): Shimon Lecht, Jonathan A Gerstenhaber, Collin T Stabler, Pimchanok Pimton, Seda Karamil, Cezary Marcinkiewicz, Edward S Schulman and Peter I. Lelkes
Source: Stem Cells and Development (Accepted)
Database: ISI Impact Factor (2012) = 4.670

3. Title: Carboxylated multiwalled carbon nanotubes/polydimethylsiloxane, a new coating for 96-blade solid-phase microextraction for determination of phenolic compounds in water
Author(s): Pamornrat Kueseng and Janusz Pawliszyn
Source: Journal of Chromatography A
Database: ISI Impact Factor (2012) = 4.612
Volume: 1317 Number: - Page: 199-202 Published: November 2013

4. Title: Nuclear interaction between ADR-induced p65 and p53 mediates cardiac injury in iNOS (-/-) mice
Author(s): M.P. Cole, J. Tangpong, T. D. Oberly, L. Chaiswing, K.K. Kiningham and D.K. St. Clair
Source: PLOS ONE
Database: ISI Impact Factor (2012) = 3.730
Volume: 9 Number: 2 Page: e89251 Published: February 2014

5. Title: Detrimental effect of water submersion of stools 1 on development of Strongyloides stercoralis
Author(s): Witthaya Anamnart, Attarat Pattanawongsa, Pewpan Maleewong Intapan, Nimit Morakote, Penchom Janwan and Wanchai Maleewong
Source: PLOS ONE
Database: ISI Impact Factor (2012) = 3.730
Volume: 8 Number: 12 Page: e82339 Published: December 2013

6. Title: Insight into the Peopling of Mainland Southeast Asia fromThai Population Genetic Structure
Author(s): Pongsakorn Wangkumhang, Philip James Shaw, Kridsadakorn Chaichoompu, ChumpolNgamphiw, Anunchai Assawamakin, Manit Nuinoon, Orapan Sripichai, Saovaros Svasti, SuthatFucharoen, Verayuth Praphanphoj and Sissades Tongsima
Source: PLOS ONE
Database: ISI Impact Factor (2012) = 3.730
Volume: 8 Number: 11 Article ID: e79522 Published: November 2013

7. Title: Rapid Molecular Identification of Human Taeniid Cestodes by Pyrosequencing Approach
Author(s): Tongjit Thanchomnang, Chairat Tantrawatpan, Pewpan M. Intapan, Oranuch Sanpool, Penchom Janwan, Viraphong Lulitanond, Somjintana Tourtip, Hiroshi Yamasaki and Wanchai Maleewong
Source: PLOS ONE
Database: ISI Impact Factor (2012) = 3.730
Volume: 9 Number: 6 Article ID: e100611 Published: June 2014

8. Title: High Risk for Obstructive Sleep Apnea in Relation to Hypertension Among Southeast Asian Young Adults: Role of Obesity as an Effect Modifier
Author(s): Wipawan C. Pensuksan, Xiaoli Chen, Vitool Lohsoonthorn, Somrat Lertmaharit, Bizu Gelaye and Michelle A. Williams
Source: American Journal of Hypertension
Database: ISI Impact Factor (2012) = 3.665
Volume: 27 Number: 2 Page: 229-236 Published: February 2014

9. Title: Evaluating Environmental Performance of Concentrated Latex Production in Thailand
Author(s): Warit Jawjit, Prasert Pavasant and Carolien Kroeze
Source: Journal of Cleaner Production (Accepted)
Database: ISI Impact Factor (2012) = 3.587

10. Title: Effect of malarial infection on haematological parameters in population near Thailand-Myanmar border
Author(s): Manas Kotepui, Bhukdee Phunphuech, Nuoil Phiwklam, Chaowanee Chupeerach and Suwit Duangmano
Source: Malaria Journal
Database: ISI Impact Factor (2012) = 3.400
Volume: 13 Number: 1 Article number: 218 Published: June 2014

11. Title: Glomerular changes and alterations of zonula occludens-1 in the kidney of Plasmodium falciparum malaria patients
Author(s): Benjamas Wichapoon, Chuchard Punsawad, Urai Chaisri and Parnpen Viriyavejakul
Source: Malaria Journal
Database: ISI Impact Factor (2012) = 3.400
Volume: 13 Number: - Article number: 176 Published: 2014

12. Title: Nuclear factor kappa B in urine sediment: a useful indicator to detect acute kidney injury in Plasmodium falciparum malaria
Author(s): Chuchard Punsawad and Parnpen Viriyavejakul
Source: Malaria Journal
Database: ISI Impact Factor (2012) = 3.400
Volume: 13 Number: - Article number: 84 Published: 2014

13. Title: Liver changes in severe Plasmodium falciparum malaria: histopathology,apoptosis and nuclear factor kappa B expression
Author(s): Parnpen Viriyavejakul, Vasant Khachonsaksumet and Chuchard Punsawad
Source: Malaria Journal
Database: ISI Impact Factor (2012) = 3.400
Volume: 13 Number: - Article number: 106 Published: March 2014

14. Title: Functional characterization of two members of histidine phosphatase superfamily in Mycobacterium tuberculosis
Author(s): Olabisi Oluwabukola Coker, Saradee Warit, Kamolchanok Rukseree, Pijug Summpunn, Therdsak Prammananan and Prasit Palittapongarnpim
Source: BMC Microbiology
Database: ISI Impact Factor (2012) = 3.104
Volume: 13 Number: - Page: 292 Published: December 2013

15. Title: Neuroprotective effects of xanthone derivative of Garcinia mangostana against lead-induced acetylcholinesterase dysfunction and cognitive impairment
Author(s): Moe Pwint Phyu and Jitbanjong Tangpong
Source: Food and Chemical Toxicology
Database: ISI Impact Factor (2012) = 3.010
Volume: 70 Number: - Page: 151-156 Published: August 2014


TOP