ข่าวเด่น

เปิดบ้านอุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์


อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเปิดบ้าน อุทยานพฤกษศาสตร์ “กินหนม ชมสวน ชวนแลภาพ” โดยได้เชิญชวนบุคลากรร่วมสัมผัสพันธุ์พืชหลายร้อยสายพันธุ์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ที่อุทยานพฤกษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกิจกรรม เปิดบ้านอุทยานพฤกษศาสตร์ “กินหนม ชมสวน ชวนแลภาพ” เพื่อเผยแพร่ผลงานและภารกิจอุทยานพฤกษศาสตร์ พร้อมร่วมสัมผัสแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชต่างๆจำนวนมาก โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประมาณ 150 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล กล่าวว่า โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้มีการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 9,000 ไร่ ให้เป็นอุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ” โดยอุทยานพฤกษศาสตร์ เป็นอุทยานหนึ่งในอุทยานการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ปลูก บำรุงรักษาและจัดแสดงพันธุ์ไม้วงศ์ต่างๆ ของประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียง ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้า ศึกษาวิจัยด้านพันธุ์พืช เป็นแหล่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้พื้นถิ่นตามสภาพนิเวศเดิมของพื้นที่ไว้ และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัยและพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย

ปัจจุบันอุทยานพฤกษศาสตร์ดำเนินการรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์ต่างๆ กว่า 453 ชนิดปลูก จากจำนวน 2,000 ชนิด แยกเป็นหมวดหมู่ตามหลักอนุกรมวิธาน อาทิ วงศ์มะม่วง (Family : Anacardiaceae) ได้แก่ มะมุด (Mangifera foetida Lour.) มะม่วงเขียวเสวย(Mangifera indica L.) วงศ์กล้วย (Family : Musaceae) เช่น กล้วยเทพพนม กล้วยผา กล้วยงาช้างกล้วยบัวสีส้ม ตลอดจนพันธุ์พืชใน วงศ์ตีนเป็ด (Family : Apocynaceae) วงศ์กล้วยไม้ (Family : Orchidaceae) วงศ์มะเฟือง (Family : Oxalidaceae) วงศ์ขิง ข่า (Family : Zingiberaceae) วงศ์ชบา (Family : Malvaceae) อีกด้วย

นอกจากนี้อุทยานพฤกษศาสตร์ ยังได้จัดสรรพื้นที่เรือนเพาะขยายพันธุ์พืชและสนับสนุนพันธุ์พืชสำหรับอาจารย์และนักศึกษาในการทำวิจัยภาคสนาม การปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อนำชมพรรณไม้ป่าดั้งเดิมของพื้นที่ และให้บริการทางด้านที่พักอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในงานวันเปิดบ้านเปิดบ้านอุทยานพฤกษศาสตร์ ประกอบด้วย กิจกรรมสร้างสุข : เดินร่วมใจ ไปร่วมบุญ พิธีทำบุญอาคารสำนักงานและอาคารเรือนพักรับรอง บรรยายพิเศษหัวข้อ “คุณค่าแห่งพฤกษศาสตร์ต่อชีวิต” นิทรรศการภาพถ่าย “พฤกษศาสตร์ Art Photo” กิจกรรมออกร้านจำหน่ายของที่ระลึก จากอุทยานพฤกษศาสตร์ สอยดาวพฤกษศาสตร์ นิทรรศการมุมความรู้ทางพฤกษศาสตร์โรงพยาบาลธรรมชาติ โดยโครงการสวนสมุนไพร การจำหน่ายข้าวสังข์หยดอินทรีย์ โดยฟาร์มมหาวิทยาลัยการตรวจองค์ประกอบร่างกาย โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ปรระมวลภาพ


ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP