ข่าวเด่น

นศ.มวล. คว้าตั๋ว 1 ใน 3 เป็นตัวแทนภาคใต้ ประกวดภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมระดับชาติ

นายธนรัฐ อามิตร นักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เจ้าของผลงานอุปกรณ์แทงทะลายปาล์ม ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ผลงาน เพื่อเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลสูงสุดกว่า 200,000 บาท
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องบุษบาคัม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ระดับภูมิภาค ภาคใต้ โดยให้ผู้เข้าประกวดนำเสนอผลงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นกรรมการการตัดสิน เพื่อคัดเลือก 3 ผลงาน เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ

ผลการตัดสินในรอบภูมิภาคใต้ 3 ผลงาน ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์แทงทะลายปาล์ม ผลงานของนายธนรัฐ อามิตร นักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์ 2) ครีมสมานแผลรังนก ผลงานของนายกมลศักดิ์ เลิศไพบูลย์ ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ จ.นครศรีธรรมราช 3) โปรแกรมลับสมองด้วยภูมิปัญญาสู่อาเซียน ผลงานของนางยินดี ธรฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองจัง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานมอบเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือก และเป็นตัวแทนของภาคใต้ไปแข่งขันการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุดกว่า 200,000 บาทต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี รักษาการผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการดังกล่าว กล่าวภายหลังการประกวดว่า โครงการการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของตลาด โดยใช้ข้อมูลสิทธิบัตรหรือภูมิปัญญาเป็นเครื่องมือต่อยอดการพัฒนาภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยนักประดิษฐ์คิดค้น ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 20 ผลงาน

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP