ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดสื่อวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ "มวลดอทที่รัก"