ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์วิศวกร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งวิศวกร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศรับสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2557 จำนวน 4 ราย ดังนี้
008 นางสาวสุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
011 นายอภิรักษ์ ใจซื่อ
102 นายเทวัญ นาคเทวัญ
105 นายอนุวุฒิ ล่องทอง

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้หากผู้สมัครท่านใดไม่มาสอบตามกำหนดการดงกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


TOP