ข่าวทั่วไป

รายงานความคืบหน้า “การขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก ”เสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก"

คณะกรรมการขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก ได้จัดเวทีสัมมนา “ประกาศคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช” เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาร้อยปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมี นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดเวทีสัมมนา ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานความเป็นมาของการนำเสนอวัดพระมหธาตุวรมหาวิหารเข้าสู่บัญชีมรดกโลก ซึ่งมีเข้าร่วมสัมมนาประมาณ ๖๐ คน

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมทวินโลตัส มีการนำเสนอข้อมูลจากเอกสารตามที่ผู้รับมอบหมายได้เขียนไว้ และมีการเสนอแนะ พร้อมกับผู้เข้าสัมมนานำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีอดีตกรรมการมรดกโลก ศาสตราจารย์ ดร.โรแนล ซิลลาร์ รับฟังและเป็นที่ปรึกษาพร้อมด้วยวิทยากรจากคณะกรรมการมรดกโลกฝ่ายไทย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มี รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และอาจารย์วิรุจ ถิ่นนคร สำนักวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ในฐานะกรรมการมรดกโลกนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ รายงานความคืบหน้า “การขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก"

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP