โครงการอิสลามศึกษาฯ (ISWU) ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ "การบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาในยุคเปลี่ยนผ่าน"