ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการอิสลามศึกษาฯ (ISWU) ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ "การบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาในยุคเปลี่ยนผ่าน"

โครงการอิสลามศึกษาฯ (ISWU) ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาในยุคเปลี่ยนผ่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก่อเกิดความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหลักสูตร ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางการศึกษาต่อไปในอนาคต

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาในยุคการเปลี่ยนผ่าน” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร และเสวนา หัวข้อ “คุณลักษณะนักเรียน ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องการ” โดย อ.ดร.นุรดีนา จารง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ อ.ทัศณีย์ ทัศระเบียบ และ อ.อัมพร หมาดเด็น สำนักวิชาศิลปศาสตร์ อ.ฮุชเซ็น นิยมเดชา และ อ.สุชาติ ฉันสำราญสำนักวิชาการจัดการ ร่วมเสวนา

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.689979711070469.1073741834.28482855825

TOP