ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่2/2557 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ ดร.รวมพร นิคม

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP