ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่น

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ขึ้น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ได้ดี เป็นแบบอย่างในทางสร้างสรรค์ จำนวน ๓ คน คือ

๑. นางเตือนใจ บัวคลี่ นักประพันธ์/กวี จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยภาคใต้ เขียนหนังสืออ่านสำหรับเด็ก ได้รับรางวัลกวีนิพนธ์ดีเด่นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ “ปั้นมากับมือ” ได้รับบันทึกชื่อลงใน “ทำเนียบผู้มีความรู้ความสามารถของท้องถิ่นด้านกวี”

๒. นางสาวละมัย ศรีรักษา เป็นครูสอนโนรา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยภาคใต้ โดยการใช้โนราเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ให้กับทางราชการ เช่น โนราต่อต้านโรคเอดส์, ต้านยาเสพติด ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นครูภูมิปัญญาด้านการแสดงพื้นบ้าน (โนรา) รุ่นที่ ๗ และเป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา สาขาศิลปะการแสดง (โนรา)

๓. นายวิโรจน์ วิโรจน์วัฒนกุล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยภาคใต้ โดยเป็นหัวหน้าคณะการแสดงเพลงพื้นบ้านของภาคใต้ เช่น เพลงบอก เพลงนาและ เพลงเรือ ประพันธ์กลอนเพลงบอก คำกลอน บทอาเศียรวามราชสดุดี บทสวดถวายพระพร และบทร้อยกรอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ จะเข้ารับโล่เกียรติคุณผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ในงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ๕๗ ในวันพุธที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP