ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

3 อาจารย์ มวล. ให้เกียรติรับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษ ในการประชุมวลัยลักษณ์วิจัย

รศ.ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2556 ผศ.ดร. วาริท เจาะจิตต์ อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และ ผศ.ดร. นคร กกแก้ว อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ให้เกียรติรับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษ ในช่วงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.30-11.40 น. ณ ห้องบรรยาย 4 อาคารฯนวัตกรรม

รศ.ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ บรรยายเรื่อง Green Products : Hydrogen and 5-aminolevulinic Acid from Palm Oil Mill Residues (ผลิตภัณฑ์สีเขียว: ไฮโดรเจนและกรด 5 แอมิโนลีวูลินิกจากเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม)
ผศ.ดร. วาริท เจาะจิตต์ บรรยายเรื่อง Green Living: How Green is Green? (ใช้ชีวิตฉันท์มิตรสิ่งแวดล้อม: อย่างไรจึงได้ชื่อว่าเขียว?)
ผศ.ดร. นคร กกแก้ว บรรยายเรื่อง Green Road to Green Growth (ถนนสีเขียว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน)

นอกจากคณาจารย์ทั้ง 3 ท่านแล้ว การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญจากภายนอก จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย) บรรยายเรื่อง "สอนอย่างไรให้เป็นผู้เป็นคน" ในส่วนการประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก วันที่ 3 กรกฎาคม ดำเนินการโดย ส่วนส่งเสริมวิชาการ
ศ.ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล บรรยายเรื่อง "Innovation of Thai Rice Products" และ รศ.ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร "Essential Tools for Next Generation Breeding" ในส่วน The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry วันที่ 4 กรกฎาคม ดำเนินการโดย คณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ดร. ศิริพร ภักดีผาสุก บรรยายของชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เรื่อง "ทิศทางการศึกษาวิจัยคติชนไทย" ในวันที่ 4 กรกฎาคม ดำเนินการโดย คณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์
และ ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต บรรยายเปิดการประชุม เรื่อง Upcycling--a Move toward Green Society ในวันที่ 3 กรกฎาคม ซึ่งมี ผศ.ดร. ภูวดล บางรักษ์ และ ดร. ชมพูนุท นันทเมธี เป็นผู้ดำเนินรายการ

ผู้สนใจสามารถศึกษา รายละเอียดเวลา ห้องบรรยาย ประวัติและมุมมองของวิทยากรรับเชิญได้จาก เอกสารรวมบทคัดย่อ และ เว็บไซต์ของการประชุม (wuresearch.wu.ac.th)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuresearch.wu.ac.th

TOP