ข่าวการศึกษา

แจ้งการบริการรับ – ส่งชุดครุย

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 นั้น โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อนุญาตให้ร้านอมเรศ เป็นผู้ให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีรายละเอียดและกำหนดการบริการรับ – ส่ง ชุดครุยวิทยฐานะ ดังนี้

การรับ - ส่งคืนชุดครุย (ให้บัณฑิตรับและส่งชุดครุยกับร้านผู้ให้เช่าด้วยตนเอง)

การรับ ชุดครุยวิทยฐานะ วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 – 17.00 น.
สถานที่ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การชำระเงินค่าประกันชุดครุย ในวันรับชุดครุยให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เตรียมเงินค่าประกันชุดครุย จำนวน 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

การส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถส่งคืนชุดครุยทันทีหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.30 น. . วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารวิจัย จุดรับชุด(ที่เดิม) ***
สถานที่ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมายเหตุ หากส่งคืนภายหลังจากเวลาที่กำหนด บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจะต้องส่งคืนไปยังร้านอมเรศด้วยตนเอง
สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตผู้เช่าชุดครุยวิทยฐานะต้องดูแลรักษาชุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเดิม หากเกิดการชำรุดเสียหาย ทางร้านมีสิทธิ์ที่จะหักหรือยึดเงินประกันของท่านไว้ตามราคาที่เกิดการเสียหาย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0 - 7567 – 3650-1 โทรสาร 0 – 7567-3652
ร้านอมเรศ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 2 ตรอกนคร ถ. มหาราชท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-223 7892 ,086-777-3164 ,089-188-3832 ,081-6487476
Web Site http://amaresshop.110mb.com/order.htm
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร. 0 75-673650 โทรสาร 0 75-673652

 

กำหนดการรับชุดครุย

การให้บริการรับ – ส่งชุดครุยวิทยฐานะ

 TOP