ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเลือกเป็นตัวแทนกรรมการ GLOBE Science/Technology Working Group