รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2557