ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรม GLOBE STEM ปะการังให้ครูและนักเรียนที่เกาะสมุย