ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรม GLOBE STEM ปะการังให้ครูและนักเรียนที่เกาะสมุยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ผศ. อุทัย คูหาพงศ์ นางสาวศิริลักษณ์ ชุมเขียว และนางสาวอรปราง สุทธเกียรติ จัดอบรม GLOBE STEM ปะการังให้ครูและนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ โรงเรียนเกาะสมุย และโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมแฟร์เฮ้าส์ วิลล่า แอนด์ สปา หาดแม่น้ำ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในงานนี้ นักเรียนได้ร่วมกันออกแบบแผงปะการัง ได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้นำแผงอนุบาลปะการังไปลอยที่แนวปะการังหน้าหาดแม่น้ำ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

TOP