ข่าวทั่วไป

ประกวดเรื่องสั้น / กวีนิพนธ์ หัวข้อ “ฟ้าใส ที่วลัยลักษณ์” รางวัลช่อประดู่ (Walailak Awards)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการงานวรรณกรรมเยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๒ และในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดการประกวดเรื่องสั้น / กวีนิพนธ์ หัวข้อ “ฟ้าใส ที่วลัยลักษณ์” รางวัลช่อประดู่ (Walailak Awards) โดยมีวัตถุประสงค์หลักมุ่งเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะในด้านการเขียนและการอ่านให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้พัฒนาแนวคิด ค่านิยม จิตสำนึก และขีดความสามารถในด้านการถ่ายทอดข้อมูล โดยงานเขียนเชิงคุณภาพ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถส่งผลงานเขียนเข้าประกวด

ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย นักศึกษาในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ส่งผลงานเข้าประกวด โดยส่งใบสมัครตอบรับภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และส่งผลงานภายใน วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๓๗๒๕-๓๑

โครงการ รางวัลช่อประดู่ (Walailak Awards)

ใบสมัคร

TOP