ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์อันสืบเนื่องจากงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์อันสืบเนื่องมาจากงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6 ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาทิเช่น

- ผลิตภัณฑ์จากชุมชนบ้านแสงวิมาน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
- ผลิตภัณฑ์จากชุมชนบ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
- ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าสูง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
- ผลิตภัณฑ์จากชุมชนบ้านท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
- ผลิตภัณฑ์จากชุมชนบ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
- ผลิตภัณฑ์จากชุมชนบ้านเนินธัมมัง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
- ผลิตภัณฑ์จากชุมชนบ้านกรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
นอกจากนี้ท่านสามารถชมนิทรรศการงานวิจัย และ โปสเตอร์ ได้ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6 http://masterorg.wu.ac.th/source/detail.php?newss_id=133&paths=wuresearch


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuresearch.wu.ac.th

TOP