ขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์อันสืบเนื่องจากงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6