ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับหน่วยประสานงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.ภูมิภาค ภาคใต้) และสำนักวิชาจำนวน 11 สำนักวิชา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 ภายใต้แนวคิด Research for Green Living

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ได้รับความกรุณาจากพระคุณเจ้า
-พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สอนอย่างไรให้เป็นผู้เป็นคน” จากนั้นจะเป็นการบรรยายพิเศษโดย
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Research for Green Living บรรยายพิเศษ หัวข้อ "Upcycling: a Move toward Green Society"
-การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร กกแก้ว

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกอันได้แก่
-ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
-รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชในยุคต่อไปกับอนาคตข้าวไทย
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ภักดีผาสุข วิทยากรจากชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล บรรยายพิเศษในกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง "ทิศทางการศึกษาวิจัยคติชนไทย"

นอกจากการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ยังมีการเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบของการบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) การประชุมหัวข้อพิเศษ การเรียนรู้เชิงรุก The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry , Special Session on Asian Studies การเสวนาชุมชนคนวิจัย กิจกรรมจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจงานวิจัย(R2M)การจัดนิทรรศการ ตลาดนัดผลิตภัณฑ์วิจัย การออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนอันสืบเนื่องมาจากงานวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ในครั้งนี้ มีบทความที่ร่วมนำเสนอจำนวนทั้งสิ้น 254 บทความ แบ่งเป็นภาคบรรยาย จำนวน 150 บทความ และภาคโปสเตอร์ จำนวน 104 บทความ จากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ รวม 46 สถาบัน ครอบคลุมใน 8 กลุ่มสาขาวิชา และ 3 หัวข้อพิเศษ ประกอบด้วย กลุ่มมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสหเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ กลุ่มพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบ และศิลปกรรม หัวข้อพิเศษ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)Special Session on Asian Studies และ The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry

อีกทั้งยังมีการนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมจัดในครั้งนี้ได้แก่ หน่วยประสานงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.ภูมิภาค ภาคใต้) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ศูนย์บริการการศึกษา หน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยวิจัยชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรม โดย สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นต้น

กำหนดการ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuresearch.wu.ac.th

TOP