ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6