3 เครือข่ายชุมชน เข้าร่วมการเสวนา ในการประชุมวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 3 กรกฎาคม