ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

3 เครือข่ายชุมชน เข้าร่วมการเสวนา ในการประชุมวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 3 กรกฎาคม

เครือข่ายชุมชนจาก ลุ่มน้ำคลองกลาย, บ้านแสงวิมาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง และ บ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ เข้าร่วมการเสวนาชุมชน...คนวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 4A อาคารฯนวัตกรรม โดยมี อาจารย์วิทยา อาภรณ์ จากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คุณปิ่นเพชร ภักดีณรงค์ และคุณรัชฎา คชแสงสันต์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์วิจัยชุมชน

งานวิจัยในพื้นที่ชุมชนตัวอย่าง 3 พื้นที่ ได้แก่
1) การศึกษาภัยพิบัติจากฝนตกหนักกับความเข้าใจและการป้องกันของผู้ประสบภัย กรณีศึกษา ชุมชนบ้านกรุงชิง ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ
2) ฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชนเพื่อการผลิตส้มโอคุณภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแสงวิมาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง
3) การจัดการองค์ความรู้ของชุมชนคนอยู่กับป่า กรณีศึกษา ชุมชนต้นน้ำบ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์

การเสวนาชุมชน...คนวิจัย จัดขึ้นเป็นกิจกรรมพิเศษของการประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย เช่นเดียวกับ การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก ของส่วนส่งเสริมวิชาการ และ กิจกรรมจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจงานวิจัย (R2M) ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ซึ่งผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้ เพียงลงชื่อเพื่อรับเอกสารที่หน้าห้องบรรยายในวันประชุม โดยไม่ต้องลงทะเบียนร่วมการประชุมวิชาการส่วนอื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม : wuresearch.wu.ac.th

TOP