ข่าวทั่วไป

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดูงานด้านสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในโอกาสศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสหกิจศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน ในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 2 ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

TOP