ข่าวทั่วไป

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดสถานที่สอบสัมภาษณ์นักศึกษาประเภท Admissions 2 แห่ง คือ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบในภูมิภาคใต้)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ อาคาร SM TOWER ชั้น 19 (ตรงข้าม ททบ.5) (เฉพาะในผู้มีสิทธิ์สอบในภูมิภาคอื่น ๆ ยกเว้นภาคใต้)

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
2. วุฒิบัตรการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับสำเร็จการศึกษา) 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 10,000 บาท
6. ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) 1 ชุด
7. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://entry.wu.ac.th

TOP