ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาการจัดการจัดโครงการ Photography & Global Studies Program in Thailand ให้แก่นักศึกษา St. Edward's University ประเทศอเมริกา ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 14 สิงหาคม 2557


สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดโครงการ Photography & Global Studies Program in Thailand 2014 ให้แก่นักศึกษาจำนวน 9 คน จาก St. Edward’s University จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนภาคฤดูร้อนภายใต้การสอนของศาสาตราจารย์ Joseph Vitone ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 14 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โปรแกรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งได้สัมผัสวิถีชีวิตในชุมชน ความเชื่อ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมไทยโดยเลือกจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ศึกษา โดยเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่นในประเทศไทย เช่น พัทลุง ภูเก็ต กรุงเทพ อยุธยา สุโขทัย พิษณุโลก และเชียงใหม่ รวมทั้งกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงและถ่ายทอดประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับโลกาภิวัฒน์ได้

โครงการ Photography & Global Studies Program in Thailand 2014 จัดโปรแกรมให้มีทั้งภาคทฤษฏีและการลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้วิถีชุมชน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้สร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพและการตีความ เพื่อนำมาใช้จัดนิทรรศการ เพื่อสะท้อนมุมมองจากท้องถิ่นสู่สากล และมองผ่านความเป็นสากลลงมาสู่วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้ได้แบ่งเนื้อหาเป็น 6 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้
ฐานที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของจังหวัดนครศรีธรรมราช ( Foundation to society & culture in Thailand and Nakhon Si Thammarat)
ฐานที่ 2 ศาสนาและวัฒนธรรมไทย (Religions & Culture in Thailand)
ฐานที่ 3 ธรรมชาติ วิถีชีวิต และมรดกในภาคใต้และแหลมมะละยู (Nature, lifestyles and heritages in Southern Thailand & in the Malay Peninsula)
ฐานที่ 4 กิจกรรมทางเศรษฐกิจและทรัพยากรชายฝั่ง (Economic Activities and coastal resources)
ฐานที่ 5 การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism (CBT))
ฐานที่ 6 การนำเสนอผ่านนิทรรศการภายใต้แนวคิด “การสื่อสารด้วยภาพถ่ายภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ในสังคมวัฒนธรรมไทย” (Project Presentation) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ อาคารบรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ฐานที่ 7 ทัศนศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและประเทศไทย (Excursion: Bangkok, Ayudhaya, Sukhothai, Pitsanulok, and Chiang Mai)

รองศาสตราจารย์ ดร. อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ เนื่องจากมีความพร้อมและความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อันยาวนาน การที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการเสนอชื่อเพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO ด้วยแล้ว ยิ่งทำให้เป็นที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ในพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยผ่านภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล”

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ซึ่งให้เกียรติมาต้อนรับคณะนักศึกษาและศาตราจารย์ Joseph Vitone ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวเป็นอีกความพยายามที่สำนักวิชาการจัดการได้ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นและเชื่อมโยงการเรียนรู้ในท้องถิ่นและสากลได้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนอกจากได้เรียนรู้ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านและพื้นที่ในชุมชนแล้ว ยังเป็นอีกแนวทางที่ช่วยเสริมรายได้ให้กับชุมชนโดยตรง นักศึกษาของสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เองก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากต่างประเทศ รวมทั้งได้มิตรภาพต่อไปในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคลและระดับองค์กรอย่างสำนักวิชาการจัดการและมหาวิทยาลัย St.Edward’s ในอนาคต

อาจารย์สุนทร บุญแก้ว รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ในฐานะผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับ St. Edward’s University และนำมาสู่การจัดโครงการในครั้งนี้เพราะความเชื่อมั่นในศักยภาพด้านการบริหารจัดการ เครือข่ายชุมชนในพื้นที่ศึกษา เสน่ห์ทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราช และความพร้อมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการรองรับนักศึกษานานาชาติ เนื่องจากเคยได้ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการในลักษณะเช่นนี้ แก่สถาบันการศึกษาในต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โปรแกรม Field Study Program on: “Southeast Asia Studies: Multicultural Society and Religions (SEAS)” ให้แก่ Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) ประเทศญี่ปุ่น และ St. Edward’s University (SEU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 2 รุ่น และกำลังอยู่ในช่วงเตรียมการที่จะดำเนินการให้รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2557 ที่จะถึงนี้ ซึ่งมีนักศึกษาและคณาจารย์ยืนยันเพื่อเข้าร่วมจากทั้งสองสถาบันจำนวนทั้งสิ้น 26 คน

ประมวลภาพ


TOP