ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์เยือน 3 มหาวิทยาลัยในจีน หารือความร่วมทางวิชากรเมื่อเร็วๆนี้ ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.เลิศชาย ศิริชัย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน พรหมโสภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร. สุรัสวดี กุลบุญก่อเกื้อ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเมือง Chongqing จำนวน 3 สถาบัน ประกอบด้วย Chongqing University of Posts and Telecommunications, Southwest University และ Chongqing University

การเดินทางไป Chongqing University of Posts and Telecommunications ซึ่งตั้งอยู่ที่ Nan’an District ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยดังกล่าว และได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางโทรคมนาคมที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยของ School of Communication and Information Engineering ห้องปฏิบัติการด้าน Automation ของ School of Automation ห้องเรียนทางภาษาของ School of Foreign Language/ International School หอประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการประชุมหารือร่วมกันถึงกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ เช่น การส่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปศึกษาภาษาจีนในรูปแบบ In-country Course การทำโครงการ (Project) ร่วมกันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การทำวิจัยร่วมกันของอาจารย์ การเป็นที่ปรึกษาร่วม (Co-Advisor) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์สากลให้กับนักศึกษาทั้งสองสถาบัน


จากนั้นคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เดินทางไปยัง Southwest University (SWU) ตั้งอยู่ใน Beibei District, Chongqing เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งทางด้านการเกษตร และมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ รวมทั้งในประเทศไทยด้วย เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระยะสั้น การฝึกอบรมภาษาจีนให้กับบุคลากรครูจากประเทศไทย การจัดหลักสูตรการศึกษาร่วมกันในรูปแบบ (2+2) การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ทั้งนี้ในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เสนอแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยทางการเกษตร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การเสนอขอความร่วมมือในเรื่องการศึกษาต่อของบุคลากร การเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มาทำวิจัยเกี่ยวกับจีน หรือเป็นที่ปรึกษาร่วม (Co-Advisor)

ส่วนการเดินทางไปยัง Chongqing University ตั้งอยู่ที่ Shapingba, Chongqing Professor Bai Chen guang ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากคณะผู้บริหาร Chongqing University โดยภาพรวมของการความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถส่งนักศึกษาไปเรียนภาษาจีน (In-country) ตามปกติปีละ 10 – 20 คน และให้คัดเลือกนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนในปีที่ 4 จำนวน 3-4 คน เตรียมการส่งไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดย Chongqing University จะพิจารณาการเข้าศึกษาต่อ เป็นพิเศษและจะจัดหาทุนการศึกษาให้ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านภาษาจีนที่ Chongqing University จะได้รับทุนการศึกษาเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทคอมพิวเตอร์และสารสนเทศร่วมกันรูปแบบ 1+1 การทำวิจัยร่วมกัน การเป็นที่ปรึกษาร่วม (Co-Advisor) ในระดับบัณฑิตศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม Summer Camp และ Winter Camp โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับ Chongqing University มีความร่วมมือสัมพันธ์ต่อกันด้วยดีมาตลอด และมีการจะลงนามต่ออายุ MOU ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดยส่วนวิเทศสัมพันธ์


TOP