ข่าวการศึกษา

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศอินโดนีเซีย

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านภาษา Bahasa Indonesia ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ภาษาของประเทศเพื่อบ้านในชื่อ Bahasa Indonesia for Foreign Speaker (BIPA2014) ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยคู่สัญญา MOU, Tadulako University (UNTAD) เมือง Palu ประเทศ Indonesia

นอกจากการเรียนภาษา Bahasa Indonesia แล้ว นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวท้องถิ่น และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาและอาจารย์ของ Tadulako University ระหว่างเข้าร่วมโครงการ โดยในพิธีเปิดโครงการฯ มหาวิทยาลัยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์และนักศึกษาของ Tadulak University โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีที่ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับ Tadulako University ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีแรกที่ลงนามความร่วมมือ ซึ่ง Tadulako University ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ความร่วมมือด้านการวิจัยระดับคณาจารย์ในสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาเอก การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ (Speaker) และการฝึกอบรมในเรื่องปาล์มน้ำมันที่ผ่านมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบันในแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

การส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ มีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 15 คน แต่สามารถเดินทางไปร่วมโครงการที่ประเทศอินโดนีเซียได้เพียง 5 คน เนื่องจากนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ประสบปัญหาเรื่องค่าเดินทางระหว่างประเทศ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้
1. น.ส.ปรีดา ไก่แก้ว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
2. นายภีรวิทย์ แก้วไชย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
3. น.ส. นูไลล่าห์ ปังแลมานุม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
4. น.ส. วาสนา สยามนต์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
5. นาย ภูมินทร์ บุญพา สำนักวิชาศิลปศาสตร์

โอกาสนี้ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ โดยคุณจิราพร กาฬสุวรรณ และคุณจุฑาพัฒน์ เบ็ญจพงศ์ ได้นำเสนอโครงการ Development of International Graduate Scholarship Project ซึ่งเป็นโครงการให้ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักศึกษาและคณาจารย์ของ Tadulako University ให้ความสนใจและเข้าฟังเป็นจำนวนมาก
ผลจากความร่วมมือทางด้านภาษา Bahasa Indonesia ทำให้มีความร่วมมือเพิ่มขึ้นดังนี้
1. นักศึกษา Tadulako University จำนวน 1 คน ได้ยื่นใบสมัครมาศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตร ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ. ดร. สมศักดิ์ มณีพงศ์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และคาดว่ากระบวนการรับและพิจารณาทุนการศึกษาจะแล้วเสร็จและสามารถรับนักศึกษามาศึกษาได้ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นี้
2. Tadulako University จะนำนักศึกษาสาขาการเกษตร และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 22-27 กันยายน 2557 จำนวน 10 คน

ประมวลภาพ


TOP