ส่วนการเงินและบัญชีงดให้บริการ ในวันอังคาร ที่ 8 ก.ค. 2557