ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ยางธรรมชาติไร้สี ไร้กลิ่น นวัตกรรมการผลิตยางธรรมชาติรูปแบบใหม่ ผลงานของ ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ ค้นพบ ยางธรรมชาติไร้สี ไร้กลิ่น นวัตกรรมการผลิตยางธรรมชาติรูปแบบใหม่ ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ พร้อมส่งต่อให้ภาคธุรกิจเอกชนเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งกลุ่มเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับการเผยแพร่ ซึ่งได้รับการเผยแพร่ทาง http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/591208


TOP