ยางธรรมชาติไร้สี ไร้กลิ่น นวัตกรรมการผลิตยางธรรมชาติรูปแบบใหม่ ผลงานของ ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์