ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการช่วยติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศและจัดอบรม GLOBE Atmosphere Protocols ให้ครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ผศ.อุทัย คูหาพงศ์ นส. ศิริลักษณ์ ชุมเขียว นส.อรปราง สุทธเกียรติ และนายพีรวิชญ์ เควด ช่วยติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศและจัดอบรม GLOBE Atmosphere Protocols และ CloudSat Protocols ให้ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 จำนวนทั้งสิ้น 115 คน นำโดย อาจารย์กนกรัตน์ สิงห์นุ้ยและคณาจารย์โรงเรียน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องมุจลินท์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โปรโตคอลอากาศที่อบรบได้แก่ การวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ำฝน ความดันบรรยากาศ ชนิดเมฆ ปริมาณเมฆปกคลุม CloudSat Protocols เป็นต้น ได้สอนนักเรียนให้กรอกข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์โครงการ CloudSat และเว็บไซต์ GLOBE และการทำการวิเคราะห์ข้อมูลและกราฟด้วยโปรแกรม Excel

TOP