ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สังกัดหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โดยสอบในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวพันทิพา พงศ์ทองเมือง
2. นางสาวศิรินภา หนูทอง
3. นางสาวอาทิตยา รักไทรทอง
4. นางสาวระจิตแก้ว กำลดพิศ
5. นางสาวสุนิษา นิติประพันธ์
6. นายอมร สุระกำแหง
7. นายโชคดี มั่นคง
8. นายชานนท์ สุนธารักษ์
9. นางสาวจันทราภรณ์ ขุนอักษร
10. นางสาวอุไรวรรณ วุฒิมานพ
11. นายธัญญวีร์ รสมัย
12. นายวรวัช เอกาพันธุ์
13. นางสาวธนิดา มะห์โมดี
14. นางสาวน้ำฝน ทะวาย
15. นางสาวสารีนา นาเอก
16. นางสาวกัญจนา แก้วคงทน


TOP