การประชุมวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต นำเสนอ Upcycling กระบวนการสำคัญที่ส่งเสริม Green Society