ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ (ผลิตพืช) ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ (ผลิตพืช) สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน 9 ราย ดังนี้
001 นายสัมฤทธิ์ ธนาวุฒิ
002 นางสาวอรชร หนูเดช
003 นายขจร สีผม
004 นายวิระ ไชยเพส
005 นายณัฐวุฒิ ทองประพันธ์
006 นายวรกฤต จิวเลิศสกุล
007 นางสาวสายสมร จุลสำอางค์
008 นายเนติพัฒน์ สารภีพิทยานนท์
009 นายมาศรุจ มะสุวรรณ

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้สมัครท่านใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


TOP