ข่าวทั่วไป

เยาวชนทั่วภาคใต้ ร่วมประกวดเพลงบอกเยาวชนกว่า ๕๐ คณะอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดการประกวดเพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า “การดำเนินการจัดการประกวดเพลงบอกชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2557 นี้ ถือเป็นครั้งที่ 12 แล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปราชญ์เพลงบอก ครู อาจารย์ และนักเรียนซึ่งถือเป็นเยาวชนผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาของชาติให้ดำรงอยู่สืบไป” รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดเพลงบอกเยาวชนว่า อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์มีความมุ่งหมายในการพัฒนาทักษะมาตรฐานผลงานของนักเรียน นักศึกษาในด้านภาษาไทย โดยเฉพาะการขับร้องเพลงพื้นบ้านเพลงบอกเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่สั่งสมสืบทอดความงดงามทางด้านวรรณศิลป์และคีตศิลป์ดังกล่าวให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

สำหรับการประกวดในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ส่งเพลงบอกเข้าร่วมประกวดระดับประถมศึกษา จำนวน 18 คณะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 17 คณะ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเยาวชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 20 ปี) จำนวน 18 คณะ ผลการประกวดเป็นดังนี้

1. ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนวัดสระไคร
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เด็กชายอภิสิทธิ์ ดำแจ่ม
2. เด็กชายทรงประพันธ์ ไชยคชบาล
3. เด็กชายชาญวิทย์ คงจันทร์
4. เด็กชายกฤษฎิ์ธน คงอุป

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (คณะที่ 1)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เด็กชายสิทธินนท์ โรจนเมธากุล
2. เด็กหญิงภาวัชญา คุ้มสุข
3. เด็กหญิงนพมาศ มณีโลก
4. เด็กหญิงสิริมา พั่วเนี้ยว

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนวัดทางพูน (คณะที่ 2)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เด็กชายวีระชัย คำหวาน
2. เด็กชายภานุวัฒน์ คงช่วย
3. เด็กชายอภิชิต อุ่นคงทอง
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์ ขุนพารเพิง

รางวัลชมเชย อันดับ 1 ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนวัดทางพูน(คณะที่ 1)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เด็กชายนฤพล ทองอุ่น
2. เด็กชายธราพงษ์ คงแก้ว
3. เด็กชายอนุสรณ์ จิตพิศาล
4. เด็กชายภูริพัฒน์ สุวรรณปาน

รางวัลชมเชย อันดับ 2 ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนวัดสระเพลง (คณะที่ 2)
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เด็กชายพีระพัฒน์ คงสติ
2. เด็กชายเจษฎากร เกลี้ยงเกลา
3. เด็กหญิงชมพูนุช สิงห์ช่วย
4. เด็กหญิงนัฐลดา ชุมจีน

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
(คณะที่ 1) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เด็กหญิงเปรมกมล ทองอยู่
2. เด็กหญิงอรญา ขันติ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์ คล้ายวิเศษ
4. เด็กหญิงอาทิตยา รอดนิ่ม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
(คณะที่ 2) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เด็กชายฤทธิกร ไกรช่วย
2. เด็กภูเบศร์ อินนุพัฒน์
3. เด็กชายวีระชัย มุสิกะ
4. เด็กชายเสรีชน แทบทับ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เด็กหญิงจารุวรรณ สืบสุวรรณ
2. เด็กหญิงญานิศา ใยโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงนลพรรณ สมเขาใหญ่
4. เด็กหญิงณัฐชยา สมเขาใหญ่

รางวัลชมเชย อันดับ 1 ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เด็กหญิงพิมพกานต์ อุดร
2. เด็กหญิงพชรดา พูลทิพัฒน์
3. เด็กหญิงรัฐริกานต์ พงศ์สวัสดิ์
4. เด็กหญิงนิตยา ธรรมโชติ

รางวัลชมเชย อันดับ 2 ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนวัดกะเปียด
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เด็กหญิงวัชรีพร หมื่นราช
2. เด็กหญิงชญานี ภักดี
3. เด็กหญิงดาราณีรัตน์ ปรีชา
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีพัฒน์

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเยาวชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 20 ปี)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเพลงบอกเยาวชนวิทยาลัยนาฏศิลป์
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. นายธนภัทร ศรีสะอาด
2. นายธนเทพ นิมนต์
3. นายเผติมพงศ์ ทองอุ่น
4. นายเจษฎา เพชรสงค์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คณะเพลงบอกเยาวชนโรงเรียนวัดกะเปียด
ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้บ้านครูออย (ศิษย์สุนีย์ สุวรรณศิลป์)
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เด็กชายพงศกร จันทร์แก้ว
2. เด็กชายนภัทร อำนวย
3. นายอนุรักษ์ ประเสริฐ
4. นายศราวุธ รัศมี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คณะเพลงบอกเยาวชนบ้านสระเพลง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. นายภูริณัฐ เมฆมณี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศักดิ์จาย
3. นางสาวกุลนัฐ ทองใสพร
4. นายกตัญญู บุษบา

รางวัลชมเชย อันดับ 1 ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. นางสาวปสวรรณ ศักดิ์จาย
2. นางสาวอัญมณี ช่วยนุ่น
3. นางสาววรรณวิศา เขมวงศ์
4. นางสาวสุริษา รอดขวัญ

รางวัลชมเชย อันดับ 2 ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนเวียงสระ
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. นางสาวศรินทิพย์ ชีวะ
2. นางสาวมัทริญยา อ่อนชื่นจิตร
3. นางสาวพิไลวรรณ สังข์ทอง
4. นางสาวติรานันทร์ ชาวดร


ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP