ข่าวทั่วไป

ผลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันร้อยกรอง โดยกล่าวว่า “ในปีนี้มีคณะนักกลอนจากต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น เช่นจากจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม ชุมพร กระบี่ สุราษฏร์ธานี ตรัง พัทลุง และสงขลา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นในการส่งเสริมให้มีเวทีการแสดงออกถึงทักษะและมาตรฐานผลงานของนักเรียน นักศึกษา ในด้านภาษาและวรรณกรรมไทย” รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานว่า “อาศรมวัฒนธรรม-วลัยลักษณ์มีความมุ่งหมายในการพัฒนาทักษะมาตรฐานผลงานของนักเรียน นักศึกษาในด้านภาษาไทย โดยเฉพาะด้านการแต่งร้อยกรอง เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่สั่งสมสืบทอดความงดงามทางด้านวรรณศิลป์ดังกล่าวให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป”

การจัดการประกวดในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาส่งคณะนักกลอนเข้าร่วมประกวดในระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๕ คณะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๓๗ คณะ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๕๕ คณะ และระดับอุดมศึกษา จำนวน ๒๐ คณะ ปรากฏผลการประกวดดังนี้

๑.ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (คณะที่ ๑)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงบุษกร สมผลึก
๒. เด็กหญิงมนัสนันท์ แพทย์ประเสริฐ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม (คณะที่ ๒)
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงพรศิริ สมเขาใหญ่ ๒. เด็กหญิงกรกมล เฉลิมวิริยะวัฒน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาน้อย (คณะที่ ๒)
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงปิ่นเกล้า งามขำ
๒. เด็กหญิงอนัญญา พรรณกุลบดี

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม (คณะที่ ๑)
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงพัชรยาภา ใจห้าว
๒. เด็กหญิงนาถนภา สุขมี

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลา (คณะที่ ๑)
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงรัญชนา จันทร์จำปา
๒. เด็กหญิงณัฐกาญจน์ คงยืน

๒.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (คณะที่ ๒)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นางสาวสัชฌกร ร่มรุกข์
๒. เด็กหญิงพิชญนันท์ ศรีอุดม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (คณะที่ ๑)
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นายกิตติพงศ์ บุญนาค
๒. เด็กหญิงสุบิณฑ์ เสียดหนองยุง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนสตรีระนอง
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
๑. เด็กหญิงสุชานาฏ สินโท
๒.เด็กหญิงเพ็ญพัฒน์ จะเชนรัมย์

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (คณะที่ ๒)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงเกวลิน หลำนุ้ย
๒. เด็กหญิงศศินา มะลิเผือก

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งสง (คณะที่ ๑)
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายณรงค์ชัย แสงอัคคี
๒. เด็กหญิงตรีชฎา รัชสีห์

๓.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (คณะที่ ๑)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นายธนกฤต จันสำเร็จ
๒. นางสาวกัญกาญจน์ พิทักษ์วงศ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (คณะที่ ๑)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นางสาวปพิชญา อรุณเรือง
๒. นางสาวกานดามณี รัตนพล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนปากพยูนพิทยาคาร (คณะที่ ๑)
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
๑. นางสาวตรีรัตน์ แก้วสุวรรณ
๒. นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วสุวรรณ์

 

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (คณะที่ ๒)
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๑. นายอภิสิทธิ์ อุนตรีจันทร์
๒. นางสาวพิมลวรรณ ปานบุญทอง

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนสทิงพระวิทยา (คณะที่ ๒)
อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
๑. นางสาวสุนันทา นิยมเดชา
๒. นางสาวอมรรัตน์ มณีโชติ

๔.ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (คณะที่ ๑)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นางสาวอรุณรัตน์ รอดรังนก
๒. นายแสนภูมิ กล้าอยู่

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาควิชาภาษาไทย)
วิทยาเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๑. นายภูษิต ศรีมณี
๒. นางสาวฤทัยวรรณ ปานชา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (คณะที่ ๑)
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นางสาวกวินสรา สุดใจ
๒. นางสาวกนกวรรณ ด้วงเมือง

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ (คณะที่ ๒)
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๑. นายรังสิมันต์ จุลหริก
๒. นางสาวอารดา ขลิบแย้ม

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาควิชาวรรณคดี)
วิทยาเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๑. นายกรกฏ คำแหง
๒. นางสาวอภิชญา อนงค์

 

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP