ข่าวทั่วไป

งานพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน(WU Engagement)ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดงาน “พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน” (WU Engagement) Show&Share นำเสนอผลงาน ภารกิจการบริการวิชาการแก่สังคม ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารกิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคมผ่านสื่อ และช่องทางต่าง ๆ สู่สาธารณชน รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และผลงานวิจัยของคณาจารย์ผ่านสื่อ กิจกรรมและนำไปสู่การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม

โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

กำหนดการ

TOP