ข่าวทั่วไป

เครือข่ายเยาวชนนักประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช – พัทลุง) กำหนดจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนนักประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ เปิดโอกาส และสร้างเวทีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมทั้งสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติงานจริง

โอกาสนี้ จึงขอเชิญครู/อาจารย์และนักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

กำหนดการ/แบบตอบรับ/โครงการ

TOP