พิธีมอบรางวัลในโครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “มวลดอทที่รัก”