รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ บรรยายพิเศษ ผลิตภัณฑ์สีเขียว: ไฮโดรเจนและกรด 5 แอมิโนลีวูลินิก จากเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม