ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร กกแก้ว บรรยายพิเศษหัวเรื่อง Green Road to Green Growth (ถนนสีเขียว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน)