ข่าวทั่วไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.วลัยลักษณ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1,325 คน ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 1,325 คน ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 10 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 42 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 1,273 คน

โอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิต วัฒนสินธุ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคณิตศาสตร์

นอกจากนี้ ยังมีบัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 12 คน ผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษา จำนวน 6 คน และโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย และรองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู เข้ารับพระราชทานรางวัลด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้มารายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00-10.00 น. ณ โถงอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และฝึกซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 และการฝึกซ้อมใหญ่ขั้นตอนสมบูรณ์เหมือนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กำหนดการถ่ายภาพบัณฑิต
ประกาศแนวปฎิบัติสำหรับเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
http://www.youtube.com/watch?v=JhBDVOKjZYU&feature=youtu.be การแต่งกายของบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สมพร อิสรไกรศีล ข่าว

TOP