ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบงานแอนิเมชัน นำเสนอผลงาน และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายปิยะ คะหะปะนะ
002 นางสาวประวิชญา รัตนคช
003 นายศรายุทธ นุ่นสังข์

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย อาคารวิชาการ 6 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้สมัครรายใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การสอบ


TOP