ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเจ้าหน้าที่

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/2557 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหางานทั่วไป ส่วนการเจ้าหน้าที่ (งานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล) จำนวน 5 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 และวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาว
ศศิมา หมื่นนคร

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP