ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ หลักสูตรกายภาพบำบัด

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/2557 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 และมหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ จำนวน 3 ราย ดังนี้

002 นางสาวณหทัย อุทัยเกษม
003 นางสาวกรกนก ชูทก
004 นางสาวสุนันทา พรหมมินทร์

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 218 อาคารวิชาการ 2 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP