ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญท่านเข้าอบรมการสืบค้นงานวิจัย (ฟรี) เพื่อใช้ประกอบการทำผลงานทางวิชาการ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมเรื่อง การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection, TDC) เพื่อใช้ประกอบการทำผลงานทางวิชาการ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clm.wu.ac.th

TOP