ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ (ผลิตพืช) ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/๒๕๕7 ตำแหน่งนักวิชาการ (ผลิตพืช) ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน 9 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายสัมฤทธิ์ ธนาวุฒิ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นายเนติพัฒน์ สารภีพิทยานนท์

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP