อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือน้ำ “การคลี่คลาย ปัญหาความขัดแย้ง” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ