ข่าวเด่น

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือน้ำ “การคลี่คลาย ปัญหาความขัดแย้ง” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 และในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เสด็จฯ ไปยังพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ น้ำ “การคลี่คลาย ปัญหาความขัดแย้ง” การจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนต้นแบบ “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และหนังสือ20ปีโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง และคุณสตาร์ ดรุมาศ ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าฯ ถวายข้าวสารซึ่งเป็นผลผลิตจากฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย

สำหรับหนังสือน้ำ “การคลี่คลาย ปัญหาความขัดแย้ง” เป็นโครงการจัดทำต้นแบบ (model)นำร่องของการบริหาร การขับเคลื่อนนโยบายการวิจัยของชาติ(พ.ศ.2551-2553)สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดนำร่องและระดับท้องถิ่น : การจัดการน้ำ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเอกสารเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จากการดำเนินการวิจัยและและพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based) การทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นการต่อยอดฐานความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แม้ว่าจะเป็นเพียงพื้นที่ส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำปากพนัง แต่บทเรียนนี้เป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนตำบลขนาบนากกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการเรียนรู้และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและเชื่อมโยงต่อไปยังลุ่มน้ำนิเวศย่อยอื่นในพื้นที่ทั้งลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP