ข่าวทั่วไป

ขอเชิญประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ “งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๕๗” โดยจัดระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

ประเภทการประกวด
๑. ประเภทที่ ๑ เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
๒. ประเภทที่ ๒ เยาวชนอายุ ๑๕-๒๐ ปี
๓. ประเภทที่ ๓ อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป

วัน เวลา และสถานที่ประกวด
๑. วันที่ ๑๐- ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
๒. เวลาในการประกวด ๑๕.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.
๓. สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑. มีความซื่อสัตย์และมีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีมารยาทอันดีในการแสดงออก
๒. ข้อตกลงอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการการจัดการประกวด ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ

เพลงที่ใช้ในการประกวด
๑. ผู้เข้าประกวดจะต้องร้องเพลงประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง โดยในการประกวดรอบคัดเลือก กำหนดให้ใช้ เพลงเร็วในการประกวด และรอบชิงชนะเลิศ กำหนดให้ใช้เพลงช้าในการประกวด
๒. ผู้เข้าประกวดจะต้องแจ้งชื่อเพลงที่จะใช้ประกวดในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศให้ชัดเจน
๓. ผู้เข้าประกวดเตรียมซาวด์ดนตรีมาในรูปแบบซีดี ด้วยระบบออดิโอ โดยแยกเพลงที่ใช้ประกวดรอบตัดสินและรอบคัดเลือกมาอย่างละ ๑ แผ่น เขียนรายละเอียดของเพลง พร้อมชื่อผู้ประกวดไว้บนแผ่นซีดีให้ชัดเจน (ผู้เข้าประกวดควรเตรียมแผ่นซีดีเพลงสำรองมาด้วย เผื่อกรณีเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค)

ขั้นตอนการประกวด
๑. ผู้เข้าประกวดมารายงานตัว พร้อมส่งแผ่นซีดีเพลงที่ใช้ประกวดให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนถึงเวลาประกวดอย่างน้อย ๓๐ นาที
๒. จับฉลาก เพื่อจัดลำดับหมายเลขการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
๓. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแบ่งเป็น ๒ รอบ คือ รอบตัดคัดเลือกและรอบตัดสิน โดยรอบคัดเลือก จัดคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบประเภทละ ๑๐ คน เพื่อเข้าชิงรางวัลในรอบตัดสินต่อไป
๔. อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของเพลงโดยไม่ขัดต่อประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม

การรับสมัคร
๑. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
๒. ส่งใบสมัครไปที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
Website: http://cultural.wu.ac.th/ E-mail: cultural.wu@gmail.com
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗
หรือติดต่อ คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ
๓. สามารถสมัครผ่าน Website
https://docs.google.com/forms/d/๑PoA๓_VLqnrZ-rhKwn๕Ae๙D๓๘JRyPPZdUo๓q๓wxMwQLI/viewform?usp=send_form

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
๑. ใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
๒. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนนักศึกษา ๑ ชุด
๓. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร

เกณฑ์การตัดสิน
๑. เกณฑ์การตัดสินการประกวด
๑. น้ำเสียงไพเราะ ๓๐ คะแนน
๒. ความถูกต้องของทำนอง/ จังหวะ ๓๐ คะแนน
๓. การออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี ๑๐ คะแนน
๔. การแสดงออกเหมาะสม ๑๐ คะแนน
๕. การแสดงออกทางอารมณ์เพลง ๑๐ คะแนน
๖. การแต่งกาย ๑๐ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน

๒) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
๑) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๖,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๔,๐๐๐ บาท
๔) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตรจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท
๕) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรจากคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท

ประเภทเยาวชนอายุ ๑๕-๒๐ ปี
๑) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๖,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๔,๐๐๐ บาท
๔) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตรจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท
๕) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท

ประเภทอายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป
๑) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๖,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๔,๐๐๐ บาท
๔) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตรจากรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท
๕) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP