ข่าวทั่วไป

งาน show&Share; บริการวิชาการแก่สังคม 29 สิงหาคม @CLP

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงาน “พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน” (WU Engagement) Show&Share โดยจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช พร้อมนำเสนอผลงาน ภารกิจการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารกิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคมผ่านสื่อ และช่องทางต่าง ๆ สู่สาธารณชน รวมทั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และผลงานวิจัยของอาจารย์ผ่านสื่อ กิจกรรมและนำไปสู่การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับ“พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน” ได้ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

กำหนดการ

TOP