3 ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกฟิสิกส์ เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2256