ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนและแผนที่ย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ภาคใต้

กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนและแผนที่ย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ภาคใต้ โดยสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรม และร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การสัมมนานี้จะเป็นประโยชน์ด้านความร่วมมือทางวิชาการและเนื้อหาจะเป็นประโยชน์ในการค้นหาแนวทางการดำรงอยู่ชุนชนเก่าภาคใต้ต่อไป

จึงขอเรียนเชฺิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30น.-16.30น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถแจ้งชื่อได้ที่สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โทร 2511,2512 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม เวลา 12.00น.

กำหนดการ
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-9.10 น. คณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
9.10-9.30 น. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
9.30-10.10 น. บรรยายหัวข้อ “เกณฑ์และหลักการระบุแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า” โดย ดร. ปนายุ ไชยรัตนานนท์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10.10-10.25 น. พักอาหารว่าง
10.25-11.05 น. บรรยายหัวข้อ “ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อชุมชนและเรือน: กรณีศึกษา ชุมชนในลุ่มทะเลสาบสงขลาและชุมชนคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดย ดร. สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ และอ. ธนสัณฑ์ เทพรัตน์ อาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11.05-11.45 น. บรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์ย่านชุมชนเก่าโดยท้องถิ่นและชุมชน” โดย­ ตัวแทนจากย่านชุมชนคลองแดน จ.สงขลา ตัวแทนจากชุมชนทะเลน้อย จ.พัทลุง และเครือข่ายชุมชนชาวเลอันดามัน
11.45-12.00 น. แลกเปลี่ยนและซักถาม
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. Workshop แบ่งกลุ่มย่อย เพื่อเพิ่มทักษะการระบุแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่าแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา
กลุ่มที่ 1: ภาคใต้ตอนบน (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช)
กลุ่มที่ 2: ภาคใต้กลุ่มอันดามัน (กระบี่ ภูเก็ต พังงา)
กลุ่มที่ 3: ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล)
กลุ่มที่ 4: ภาคใต้สามจังหวัดชายแดน (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
15.00-16.20 น. แต่ละกลุ่มนำเสนอสถานการณ์ย่านชุมชนเก่า ประเด็นเชิงพื้นที่ ปัญหาปัจจุบัน ภัยคุกคาม และความพร้อมในการดูแลรักษา (กลุ่มละ 20 นาที)
16.20-16.30 น. ปิดประชุมสัมมนา

TOP