ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนและแผนที่ย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ภาคใต้